Semalt hünärmeni: Google analitik hasabatlaryna web sahypasynyň traffigini nädip elýeterli edip bolmaz

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý, brauzer gutapjygyny ulananyňyzda aýyrmak süzgüçini gurup boljakdygyny aýdýar. Bu ýerdäki maksat, Google Analitikadaky hasabatlara ähli web sahypalaryna girip bilmezlik.

1-nji usul

Google Analytics kömek forumy içerki traffigi nädip aýyrmalydygy barada maslahatlary öz içine alýar. Bu amal, web ulgamyndaky adamlardan uzakda, web sahypasyna gönükdirilen traffigi süzmek üçin niýetlenendir. Analitikler, adatça daşarky müşderileriň we ulanyjylaryň sahypa bilen gatnaşygy barada düşünje döretmek üçin ähli hereketleri yzarlaýarlar. Içerki hereket nagyşlary daşarky çeşmeden gelýänlerden tapawutlanýar. Iki maglumat birleşse, näçe müşderiniň web sahypasy bilen hakyky aragatnaşyk saklaýandygyny kesgitlemek kyn bolup biler.

Mysal üçin, elektron söwda web sahypasynda käbir traffik stres synagy ýaly içerki işlerden gelip çykýar. Bular belli bir sahypa köp sanly hit iberýärler. Bu sahypadaky köp sanly hit, müşderileriň we stres synagynyň haýsydygyny anyklamagy kynlaşdyryp biler.

 • Içerki traffigiň maglumatlara täsir etmezligi üçin süzgüç tapyň. Häzirki jemgyýetçilik IP adresini "IP adresim näme" -den gözläň. Dolandyryjy kompaniýanyň IP adresi we subnetleri barada habar berer.
 • Süzgüç görnüşiniň gutusyny goýuň.
 • Saýlanan süzgüç görnüşinden Aýyrmak saýlaň.
 • IP salgysyndan çeşmäni ýa-da barjak ýerini soraýan gutujygy saýlaň.
 • Degişli aňlatma aşak düşýän saýlama menýusyna girýär.
 • IP adresi ýa-da yzygiderli aňlatma goýup bolýar.

Biri gutaransoň, süzgüçiň işleýändigine göz ýetiriň. Süzgüçleriň köpüsini ýatda saklamazdan ozal barlamak mümkinçiligi bar. IP süzgüçini tassyklamak üçin şol bir ýoly ulanmak mümkin däl. Google Tag Assistent bu maksat bilen hyzmat edýär.

 • Web sahypasyna akymy ýazga almak üçin giňeltmäni brauzeriňize guruň.
 • Analitik hasabatyny açyň we çep tarapdaky paneldäki ýerleri üýtgetmek üçin gidiň.
 • Hasabatdan aýyrmak isleýän IP adresiňizi goşuň.
 • Täze sazlamalary täzeläň we ýazdyryň.

Bellik kömekçisi ýazgylary, girizilen täze süzgüçler bilen täzeden baha berýär. Gutapjyk mazmuny üçin traffigi hasaba almazlyk kody aşakdaky formata eýerýär: & It; body>

2-nji usul

Kod işlemese, şol bir forumlar birneme üýtgeşik kodlary ulanmagy maslahat berýärler. Google, käbir ulanyjylaryň özleri üçin işlemeýändiklerini öňe sürýän pageTracker._setVar ('test_value') sahypasyny ulanmagy maslahat berýär. Alternatiwa _gaq.push (['_ setVar', 'test_value'] ulanmakdyr

Eger işlemese, üçünji usula geçiň.

3-nji usul

Ackygyndy akymyny öwrenmekde onlaýn ulanyjylardan teklip edilýän mysallar aşakdaky kodlary goşmakdyr:

 • var _gaq = _gaq || [];
 • _gaq.push (['_ setVar', 'aýyrmak_me']);
 • _gaq.push (['_ setAccount', 'UA-xxxxxxxx-x']);
 • _gaq.push (['_ trackPageview']);

Ikinji usul hakykatdanam öň üç usuly biderek ulanan bir ulanyja görä işleýär.

Netije

Bu usullar, brauzer üçin gutapjyk ulanyp, Google Analytics hasabatyndan alyp barmak üçin ulanyp boljak usullardyr. Işlemeýän bolsa, süzgüç sazlamalaryny ulanýan profiliňize sazlamaga we ýerlikli ulanyp görüň.